Kontrast:
Komentarz
Prawo zamówień publicznych

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce Komentarz do nowego Prawa zamówień publicznych. To wyjątkowy moment w historii Urzędu, którym mam zaszczyt kierować. Oto trafia do Państwa dokument, który jest efektem setek godzin dyskusji i analiz pracowników Urzędu – specjalistów w zakresie prawa zamówień publicznych, uczestniczących od samego początku i na każdym etapie w pracach nad ustawą, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Idea przygotowania Komentarza – opracowania, które odpowiadałoby na szereg pytań dotyczących nowych regulacji, jak również pozwoliłoby w kompleksowy sposób zrozumieć intencje stojące za poszczególnymi ustawowymi zapisami oraz utrwaliło wiedzę zgromadzoną w trakcie procesu budowania nowego Pzp – zrodziła się wraz z zakończeniem prac merytorycznych nad nowym Prawem zamówień publicznych wśród osób zaangażowanych w proces tworzenia ustawy. Obecnie obowiązujące Prawo zamówień publicznych w sposób diametralny zmienia bowiem postrzeganie zamówieniowej rzeczywistości. Systematyka ustawy, jak również nowe narzędzia sprawiają, że na zamówienia zaczynamy patrzeć nie tylko jako na procedurę do wykonania, ale przede wszystkim proces, który oprócz realizacji założonego jednostkowego celu pozwala wnioskować na przyszłość, tak aby w sposób efektywny wydatkować środki publiczne. Ta zmiana sposobu myślenia leży u podstaw nowych regulacji systemu zamówień publicznych i właśnie z intencją jej utrwalenia oraz uczynienia czytelnymi i przyjaznymi kompleksowych rozwiązań Pzp pisany był Komentarz.

Powstanie tego obszernego opracowania nie byłoby możliwe bez wysiłku specjalistów – pracowników Urzędu. To oni, jeszcze na etapie prac nad kształtem ustawy, nie tylko brali udział w jej przygotowywaniu, ale sami inicjowali nowatorskie rozwiązania, a także ujmowali zgłaszane pomysły we właściwe ramy prawne. Ten sam wysiłek, pasję i skuteczne znajdowanie odpowiedzi na pojawiające się pytania widziałem u nich w trakcie debat przygotowujących grunt do Komentarza. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu każdy artykuł Prawa zamówień publicznych poddany został dogłębnej analizie.

Dziękuję zatem pracownikom Urzędu za ogrom pracy, codzienne dyskusje i wymianę poglądów, bez których Komentarz straciłby wiele na swojej wartości. Dziękuję im również za wolę walki i determinację, aby opracowanie było źródłem odpowiedzi i inspiracji dla wszystkich uczestników rynku. Chylę czoła przed sprawnością poruszania się po meandrach ustawy, dzięki której Komentarz jest dokumentem wewnętrznie spójnym. To ogromny zaszczyt i przywilej móc współpracować z osobami o tak otwartych umysłach, które koncentrują się na szukaniu rozwiązań, a swoją ogromną wiedzę z zakresu zamówień publicznych wykorzystują w praktyczny sposób.

Na koniec dziękuję również za to, że pomimo wszelkich pandemicznych przeciwności i utrudnień prace były wytrwale kontynuowane z żywą wiarą w powodzenie projektu i gotowością poświęcenia dużej części zawodowej aktywności, aby Komentarz mógł powstać.

Podziękowania pragnę złożyć również recenzentom. Pani Profesor Marcie Romańskiej, Panu Profesorowi Pawłowi Nowickiemu oraz Panu Doktorowi Marcinowi Smadze dziękuję za poświęcony czas, a także za wielką staranność i wnikliwość. Bez Państwa zaangażowania utrzymanie wysokiego standardu merytorycznego Komentarza nie byłoby możliwe.

Wierzę, że efekt prac tak znakomitego zespołu będzie służył konkretną, skuteczną pomocą w praktycznym stosowaniu Prawa zamówień publicznych wszystkim interesariuszom systemu zamówień, prowadząc zgodnie z duchem nowych rozwiązań ku konkurencyjnemu, otwartemu i nowoczesnemu rynkowi zamówień publicznych.

Łączę wyrazy szacunku
Hubert Nowak