Kontrast:
Komentarz
Prawo zamówień publicznych

Bibliografia

1. Literatura

1) S. Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, VOL. 1, Third Edition, 2014 Thomson Reuters (Professional) UK Limited trading as Sweet &Maxwell

2) B. Banaszak [red.], Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012

3) B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2012

4) M. Bańko, Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000

5) J. Barta, R. Markiewicz, System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, t. 11, Warszawa 2017

6) M. Białkowski, Dowód prima facie w postępowaniu cywilnym dotyczącym szkód powstałych w związku z leczeniem, Palestra 2014, nr 3–4

7) F. Błahuta [oprac.], Z. Resich [red.], Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Warszawa 1972

8) A. Brown, EU Primary Law Requirements in Practice: Advertising, Procedures and Remedies for Public Contracts Outside the Procurement Directives, (2010) 19 P.P.L.R.

9) J. Czarnecka, A. Kowalski, M. Olejarz [red.], Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, Warszawa 2011

10) G. Domański, Umowa ramowa (na tle prawa niektórych państwa EWG i Polski), Warszawa 1989

11) W. Doroszewski [red.], Słownik języka polskiego, https://doroszewski.pwn.pl/ odpowiedzialność

12) W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VII, Warszawa 2107

13) H. Dzwonkowski [red.], Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 9, Warszawa 2020

14) T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, Komentarz do ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Warszawa 2002

15) E. Gniewek, P. Machnikowski [red.], Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 9, Warszawa 2019

16) A. Góra-Błaszczykowska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Tom I A, Warszawa 2019

17) M. Górski [red.], Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2019

18) M. Grzymisławska-Cybulska, Krajowa Izba jako niezawisły organ sądowy „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 497 „Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. System zamówień publicznych w Polsce”

19) M. Gutowski [red.], Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Warszawa 2019

20) B. Heuninckx, Lurking at the Boundaries: Applicability of EU Law to Defence and Security Procurement, (2010) 19 PPLR

21) A. Hrycaj, P. Filipiak [red.], Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2017

22) M. Kempisty, Ustrój sądów. Komentarz, Warszawa 1966

23) A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. II, Kraków 2007

24) J. Panowicz-Lipska [red.], System Prawa Prywatnego, t. 8, Warszawa 2011

25) W. Kocot, Wpływ Internetu na prawo umów, Warszawa 2004

26) A. Kowalski, Podwykonawstwo w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa [w:] B. Brańko, J. Sadowy [red.], Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 12 października 2012 r. – wprowadzenie do przepisów ustawy, Warszawa 2013,

27) J.R. Kubiak, J. Kubiak, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, PS 1994, nr 4

28) J. Kukiełka, D. Poniewierka, Ubezpieczenia finansowe, Warszawa-Bydgoszcz 2003

29) J. Lic, Konsorcjum w zamówieniach publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych” 2008, nr 4

30) F. Łapecki, G. Wicik, Zamówienia publiczne po nowemu – poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców, Warszawa 2016

31) G. Ławnikowicz, S. Pilipiec, Nieskazitelność charakteru i nieposzlakowana opinia w prawie prawniczych samorządów zawodowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius), 2016, Nr LXIII, 2

32) E. Łętowska [red.], System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2006

33) E. Gniewek, P. Machnikowski [red.], Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019

34) M. Mincer, Uznanie administracyjne, Toruń 1983

35) M. Jakubek, J. Mojak [oprac.], Prawo papierów wartościowych. Wprowadzenie. Zbiór przepisów, Lublin 1977

36) M. Müller-Wrede [red.], GWB Vergaberecht Kommentar, Köln 2016

37) J. Niklewicz, Bezpieczeństwo dostaw oraz ochrona informacji niejawnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w czasie realizacji umowy o zamówienie publiczne, [w:] B. Brańko, J. Sadowy (red.], Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 12 października 2012 r. – wprowadzenie do przepisów ustawy, Warszawa 2013,

38) J. Nowacki, Analogia legis, Warszawa 1966

39) H. Nowicki, Kontrola uprzednia realizowana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, [w:] E. Adamowicz, J. Sadowy [red.], Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych, Gdańsk – Warszawa 2012

40) A. Olejniczak [red.], System prawa prywatnego, t. 6, Warszawa 2018

41) K. Osajda [red.], Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 24, Legalis, 2020

42) Z. Petersen, Below-threshold Contract Awards under EU Primary Law: Federal Republic of Germany v Commission (T-258/06), (2010) 19 P.P.L.R.

43) K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, wyd. 8, Warszawa 2015

44) E. Plebanek, Z problematyki przestępnego wyłudzenia zamówienia publicznego, „Prawo Zamówień Publicznych” 2020, nr 1

45) Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 1995

46) Z. Radwański [red.], System prawa cywilnego. Zobowiązania. Część ogólna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Łódź 1981

47) J. Rajski, W. Kocot, K. Zaradkiewicz, Prawo kontraktów handlowych, Warszawa 2007

48) J. Roliński [red.], Klauzule przeglądowe. Wzorce i dobre praktyki, Warszawa 2020

49) M. Romańska, Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w systemie środków zaskarżenia. Kontrola instancyjna orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, [w:] M. Stręciwilk, M. Rakowska [red.], X-lecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej, Warszawa 2017

50) J. Sadowy [red.], System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa 2013

51) P. Semeniuk, Koncepcja jednego organizmu gospodarczego w prawie ochrony konkurencji, Warszawa 2015

52) M. Sieradzka, Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Warszawa 2019

53) G. Sikorski [red.], Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2015

54) Słownik Pojęć Ekonomicznych PWN, Warszawa 2007

55) R. Stefański [red.], Kodeks Karny. Komentarz, wyd. 24, Legalis

56) A. Stelmachowski, Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984

57) M. Stręciwilk, M. Olejarz [red.], Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, Warszawa 2017

58) J. Strzępka, Umowy ramowe w typologii umów, „Studia Prawa Prywatnego” 2010, nr 3

59) R. Szostak, Glosa do postanowienia SN z 7.10.2008 r., III CZP 87/08, „Prawo Zamówień Publicznych” 2009, nr 1

60) R. Szostak, O niektórych warunkach ubiegania się o zamówienie publiczne po nowelizacji ustawy, „Prawo Zamówień Publicznych” 2008, nr 3

61) R. Szostak, Umowy o zamówienie publiczne w zarysie, Warszawa 2018 r.

62) A. Szpunar, Charakter prawny wykonania zobowiązania, „Rejent” 1998, nr 5(85)

63) P. Szustakiewicz, Czy istnieje system kontroli zamówień publicznych? [w:] T. Kocowski, J. Sadowy [red.], Kontrola zamówień publicznych, Wrocław-Warszawa 2013

64) UOKiK, Zmowy przetargowe, Warszawa 2013 r.

65) G. Wicik, P. Wiśniewski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007

66) M. Winiarz, Osoba wykonująca czynność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a komisja przetargowa, „Finanse Komunalne” 2018, nr 4

67) M. Winiarz, Podmiotowe ograniczenia zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, [w:] M. Smaga, M. Winiarz [red.], Dyscyplina finansów publicznych. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, Kraków 2013

68) M. Winiarz, Proceduralne aspekty zamówień publicznych na książki, „Finanse Komunalne” 2021, nr 1

69) M. Wnuk, A. Sawicki, Konflikt interesów w zamówieniach publicznych. Praktyczny poradnik, Warszawa 2017

70) Wróbel [red.], Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, tom III, Warszawa 2012

2. Orzecznictwo

1) Uchwała SN – Izba Cywilna z dnia 28 stycznia 2013 r., sygn. akt III CZP 107/12

2) Uchwała SN z dnia 14 czerwca 1974 r., sygn. akt III CZP 32/74

3) Uchwała SN z dnia 8 grudnia 2005 r., sygn. akt III CZP 109/05

4) Uchwała SN z dnia 7 lutego 2014 r., sygn. akt III CZP 90/13

5) Uchwała SN z dnia 7 grudnia 2007 r., sygn. akt III CZP 123/07

6) Uchwała SN z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94

7) Uchwała SN z dnia 25 lutego 2016 r., sygn. akt I KZP 20/15

8) Uchwała SN z dnia 23 sierpnia 2006 r., sygn. akt III CZP 56/06

9) Uchwała SN z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt III CZP 27/17

10) Uchwała SN z dnia 17 listopada 2017 r., sygn. akt III CZP 58/17

11) Uchwała SN z dnia 17 listopada 2017 r., sygn. akt III CZP 56/17

12) Uchwała SN z dnia 15 września 1995 r., sygn. akt III CZP 110/95

13) Uchwała SN z dnia 14 października 2005 r., sygn. akt III CZP 73/05

14) Wyrok TK z dnia 8 grudnia 1998 r., sygn. K 41/97

15) Wyrok TK z dnia 27 stycznia 1999 r., sygn. akt K1/98

16) Wyrok TK z dnia 15 kwietnia 2014 r., sygn. akt SK 12/13

17) Wyrok TK z dnia 12 maja 2011 r., sygn. akt P 38/08

18) Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2001 r., sygn. akt SK 26/01

19) Wyrok SN z dnia 27 czerwca 2003 r., sygn. akt IV CKN 302/2001

20) Wyrok SN z dnia 9 lutego 2011 r., sygn. akt V CSK 213/10

21) Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. akt I CSK 19/16

22) Wyrok SN z dnia 6 października 2010 r., sygn. akt II CSK 180/10

23) Wyrok SN z dnia 6 czerwca 2012 r., sygn. akt III CSK 304/11

24) Wyrok SN z dnia 5 stycznia 2011 r., III CSK 119/10

25) Wyrok SN z dnia 5 lutego 2000 r., sygn. akt II CKN 894/99

26) Wyrok SN z dnia 28 marca 2008 r., III KK 484/07

27) Wyrok SN z dnia 27 września 2013 r., sygn. akt I CSK 748/12

28) Wyrok SN z dnia 25 listopada 2005 r., sygn. akt V CK 381/05

29) Wyrok SN z dnia 25 listopada 2005 r., sygn. akt I UK 68/05

30) Wyrok SN z dnia 23 marca 2000 r., II CKN 803/98

31) Wyrok SN z dnia 21 listopada 2003 r., sygn. akt V CK 474/02

32) Wyrok SN z dnia 20 września 2018 r., sygn. akt IV CSK 457/17

33) Wyrok SN z dnia 20 maja 2003 r., sygn. akt I PK 415/02

34) Wyrok SN z dnia 2 sierpnia 2019 r., sygn. akt ICSK 349/8

35) Wyrok SN z dnia 2 października 2002 r., sygn. akt I PKN 482/01

36) Wyrok SN z dnia 2 marca 2008 r., sygn. akt IV CSK 496/07

37) Wyrok SN z dnia 18 stycznia 2001 r., sygn. akt V CKN 193/00

38) Wyrok SN z dnia 17 kwietnia 2014 r., sygn. akt WA 10/14

39) Wyrok SN z dnia 16 września 2009 r., sygn. akt II CSK 104/09

40) Wyrok SN z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt IV CSK 86/17

41) Wyrok SN z dnia 15 lutego 2008 r., sygn. akt I CSK 357/07

42) Wyrok SN z dnia 15 listopada 1990 r., sygn. akt II CR 184/90

43) Wyrok SN z dnia 13 stycznia 2004 r., sygn. akt V CK 97/03

44) Wyrok SN z dnia 13 października 2000 r., sygn. akt II CKN 298/00

45) Wyrok SN z dnia 12 maja 2000 r., sygn. akt II UKN 540/99

46) Wyrok SN z dnia 10 kwietnia 2003 r., sygn. akt III CKN 1320/00

47) Wyrok SN z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt IV CSK 86/17

48) Wyrok SN z dnia 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt II CSK 388/15

49) Wyrok SN z dnia 10 lutego 2010 r., sygn. akt V CSK 233/09

50) Wyrok SA w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2012 r., sygn. akt I ACa 582/12

51) Wyrok SA w Łodzi z dnia 13 maja 2011 r., sygn. akt I ACa 250/11

52) Wyrok SA w Warszawie z dnia 7 lipca 2011 r., sygn. akt I ACa 13/11

53) Wyrok SA w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. akt VI ACa 879/16

54) Wyrok SA w Szczecinie z dnia 26 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 858/14

55) Wyrok SA w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2008 r., sygn. akt I ACa 189/08

56) Wyrok SA w Poznaniu z dnia 12 lutego 2013 r., sygn. akt III AUa 1068/12

57) Wyrok SA w Krakowie z dnia 14 września 2018 r., sygn. akt I AGa 196/18

58) Wyrok SA w Katowicach z dnia 24 września 2013 r., sygn. akt I ACa 549/13

59) Wyrok SA w Katowicach z dnia 15 grudnia 2017 r., sygn. akt V ACa 472/16

60) Wyrok SA w Gdańsku z dnia 26 lipca 2016 r., sygn. akt III AUa 490/16

61) Wyrok SA w Gdańsku z dnia 25 marca 2018 r., sygn. akt V ACa 823/16

62) Wyrok SA w Białymstoku z dnia 7 sierpnia 2013 r., sygn. akt I ACa 311/3

63) Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt X Ga 205/13

64) Wyrok SO w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013 r., sygn. akt V Ca 3065/13

65) Wyrok SO w Warszawie z dnia 25 stycznia 2018 r., sygn. akt XXIII Ga 1635/17

66) Wyrok SO w Warszawie z dnia 20 lipca 2018 r., sygn. akt XXIII Ga 849/18

67) Wyrok SO w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 r., sygn. akt XXIII Ga 1278/18

68) Wyrok SO w Warszawie z dnia 13 stycznia 2017 r., sygn. akt XXIII Ga 699/16

69) Wyrok SO w Warszawie z dnia 11 marca 2014 r., sygn. akt V Ca 3836/1

70) Wyrok SO w Warszawie z dnia 11 marca 2014 r., sygn. akt V Ca 3836/13

71) Wyrok SO w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r., sygn. akt XXIII Ga 502/16

72) Wyrok SO w Szczecinie z dnia 6 marca 2012 r., sygn. akt VIII Ga 65/12

73) Wyrok SO w Szczecinie z dnia 2 września 2014 r., sygn. akt VIII Ga 432/13

74) Wyrok SO w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2015 r., sygn. akt X Ga 85/15

75) Wyrok SO w Nowym Sączu z dnia 2 czerwca 2005 r., sygn. akt III Ca 262/05

76) Wyrok SO w Katowicach z dnia 18 lipca 2016 r., sygn. akt XIX Ga 398/16

77) Wyrok SO w Gdańsku z dnia 27 lutego 2019 r., sygn. akt XII Ga 555/18

78) Wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2015 r., sygn. akt I OSK 2318/13

79) Wyrok NSA z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt II GSK 1127/15

80) Wyrok NSA z dnia 2 października 2018 r., sygn. akt I OSK 581/17

81) Wyrok WSA we Wrocławiu z 26 lutego 2015 r., III SA/Wr 886/14

82) Wyrok KIO z dnia 9 marca 2015 r., sygn. akt KIO 346/15

83) Wyrok KIO z dnia 9 lutego 2016 r., sygn. akt KIO 97/16

84) Wyrok KIO z dnia 8 sierpnia 2014 r., sygn. akt KIO 1506/14

85) Wyrok KIO z dnia 8 listopada 2011 r., sygn. akt KIO 2287/11, KIO 2339/11

86) Wyrok KIO z dnia 7 stycznia 2019 r., sygn. akt KIO 2565/18

87) Wyrok KIO z dnia 6 sierpnia 2010 r., sygn. akt KIO 1553/10

88) Wyrok KIO z dnia 6 października 2017 r., sygn. KIO 1960/17

89) Wyrok KIO z dnia 5 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 96/19

90) Wyrok KIO z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt KIO 640/11

91) Wyrok KIO z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt KIO 248/16

92) Wyrok KIO z dnia 4 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 51/19

93) Wyrok KIO z dnia 4 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 1129/19

94) Wyrok KIO z dnia 4 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1186/18

95) Wyrok KIO z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt KIO 554/17

96) Wyrok KIO z dnia 28 marca 2017 r., sygn. akt KIO 473/17

97) Wyrok KIO z dnia 27 stycznia 2011 r., sygn. akt KIO 88/11

98) Wyrok KIO z dnia 27 sierpnia 2019 r., sygn. akt KIO 1585/19

99) Wyrok KIO z dnia 26 września 2012 r., sygn. akt KIO 1934/12

100) Wyrok KIO z dnia 24 lipca 2015 r., sygn. akt KIO 1484/15

101) Wyrok KIO z dnia 23 czerwca 2014 r., sygn. akt KIO 1097/14 i 1104/14

102) Wyrok KIO z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. akt KIO 24/14

103) Wyrok KIO z dnia 22 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 1271/19

104) Wyrok KIO z dnia 21 grudnia 2015 r., sygn. akt KIO 2676/15

105) Wyrok KIO z dnia 20 marca 2017 r., sygn. akt KIO 413/17

106) Wyrok KIO z dnia 19 lutego 2014 r., sygn. akt KIO 216/14

107) Wyrok KIO z dnia 18 stycznia 2013 r., sygn. akt KIO 7/13

108) Wyrok KIO z dnia 18 marca 2019 r., sygn. akt KIO 358/19

109) Wyrok KIO z dnia 17 września 2015 r., sygn. akt KIO 1945/15

110) Wyrok KIO z dnia 17 grudnia 2019 r., sygn. akt KIO 2433/19

111) Wyrok KIO z dnia 16 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1578/18

112) Wyrok KIO z dnia 14 listopada 2016 r., sygn. akt KIO 2038/16

113) Wyrok KIO z dnia 12 września 2019 r., sygn. akt KIO 1670/19

114) Wyrok KIO z dnia 12 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 1214/19

115) Wyrok KIO z dnia 11 października 2019 r., sygn. akt KIO 1905/19

116) Wyrok KIO z dnia 10 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO 1476/17

117) Wyrok KIO z dnia 1 sierpnia 2019 r., sygn. akt KIO 1342/19

118) Wyrok KIO z dnia 1 października 2019 r., sygn. akt KIO 1816/19

119) Uchwała KIO z dnia 9 listopada 2015 r., sygn. akt KIO/KD 58/15

120) Uchwała KIO z dnia 8 czerwca 2015 r., sygn. akt KIO/KU 31/15

121) Uchwała KIO z dnia 29 grudnia 2011 r., sygn. akt KIO/KU 109/11

122) Uchwała KIO z dnia 22 lipca 2011 r., sygn. akt KIO/KD 54/11

123) Uchwała KIO z dnia 19 grudnia 2012 r., sygn. akt KIO/KD 98/12

124) Uchwała KIO z dnia 18 października 2016 r., sygn. akt KIO/KD 64/16

125) Uchwała KIO z dnia 12 lipca 2016 r., sygn. akt KIO/KD 44/16

126) Uchwała KIO z dnia 12 kwietnia 2019 r., sygn. akt KIO/KD 25/19

127) Uchwała KIO z dnia 11 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO/KD 41/17

128) Uchwała KIO z dnia 10 lipca 2019 r., sygn. akt KIO/KD 48/19

129) Postanowienie TK z 9 maja 2012 r., sygn. akt P 47/11

130) Postanowienie SN z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I CZ 8/16

131) Postanowienie SN z dnia 30 sierpnia 1966 r., sygn. akt I CR 485/66

132) Postanowienie SN z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. akt III CZP 76/16

133) Postanowienie SN z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV Cz 153/11

134) Postanowienie SN z dnia 17 maja 2019 r., sygn. akt IV CSK 69/18

135) Postanowienie SN z dnia 14 maja 2010 r., sygn. akt II CZ 108/09

136) Postanowienie SN z dnia 12 października 2018 r., sygn. akt V CZ 71/18

137) Postanowienie SN z dnia 11 lutego 2016 r., sygn. akt V CZ 90/15

138) Postanowienie SO w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 r., sygn. akt V Ca 1209/11

139) Postanowienie SO w Warszawie z dnia 22 marca 2016 r., sygn. akt XXXIII Ga 21/16

140) Postanowienie SO w Warszawie z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. akt XXIII Ga 622/15

141) Postanowienie SO w Olsztynie z dnia 30 maja 2005 r., sygn. akt IX Ca 196/05

142) Postanowienie SO w Katowicach z dnia 9 grudnia 2013 r., sygn. akt XIX Ga 731/13

143) Postanowienie SO w Gdańsku z dnia 25 maja 2011 r., sygn. akt XII Ga 200/11

144) Postanowienie SO w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2008 r., sygn. akt VIII Ga 22/08

145) Postanowienie SO w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2017 r., sygn. akt II Ca 1142/16

146) Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 12 września 2013 r., sygn. akt II GSK 1576/13

147) Postanowienie KIO z dnia 16 kwietnia 2020 r., sygn. akt KIO/W/16/20

148) Postanowienie KIO z dnia 1 września 2020 r., sygn. akt KIO/W 73/20

3. Wyroki TSUE

1) Wyrok z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie C-144/17 Lloyd’s of London przeciwko Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, ECLI:EU:C:2018:78

2) Wyrok z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie C-337/05 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, ECLI:EU:C:2008:20

3) Wyrok z dnia 7 września 2016 r. w sprawie C-549/14 Finn Frogne A/S przeciwko Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation, ECLI:EU:C:2016:634

4) Wyrok z dnia 7 kwietnia.2016 r. w sprawie C-324/14 Partner Apelski Dariusz przeciwko Zarządowi Oczyszczania Miasta, ECLI:EU:C:2016:214

5) Wyrok z dnia 7 czerwca 2012 r. w sprawie C-615/10 Insinööritoimisto InsTiimi Oy, ECLI:EU:C:2012:324

6) Wyrok z dnia 5 października 2000 r. w sprawie C-337/98 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej, ECLI:EU:C:2000:543

7) Wyrok z dnia 5 października 2000 r. w sprawie C-16/98 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej, ECLI:EU:C:2000:541

8) Wyrok z dnia 5 maja 2010 r. w sprawach połączonych C-145/08 i C-149/08 Club Hotel Loutraki AE i inni przeciwko Ethnico Symvoulio Radiotileorasis i Ypourgos Epikrateias (C-145/08) i Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE) przeciwko Ethnico Symvoulio Radiotileorasis (C-149/08), ECLI:UE:C:2010:247

9) Wyrok z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie C-298/15 UAB „Borta” przeciwko VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, ECLI:EU:C:2017:266

10) Wyrok z dnia 5 grudnia 1989 r. w sprawie C-3/88 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, ECLI:EU:C:1989:606

11) Wyrok z dnia 4 października 1991 r. w sprawie C-367/89 Postępowanie karne przeciwko Aimé Richardt i Les Accessoires Scientifiques SNC, ECLI:EU:C:1991:376

12) Wyrok z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt sp. z o.o. przeciwko Województwu Łódzkiemu, ECLI:EU:C:2017:338

13) Wyrok z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie C-250/07 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej, ECLI:EU:C:2009:338

14) Wyrok z dnia 31 marca 1971 r. w sprawie 22/70 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Radzie Wspólnot Europejskich, ECLI:EU:C:1971:32

15) Wyrok z dnia 30 września 2003 r. w sprawie T-26/01 Fiocchi munizioni SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECLI:EU:T:2003:248

16) Wyrok z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-267/18 Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA przeciwko Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, ECLI:EU:C:2019:826

17) Wyrok z dnia 3 października 2000 r. w sprawie C-380/98 The Queen przeciwko H.M. Treasury, ex parte The University of Cambridge, ECLI:EU:C:2000:529

18) Wyrok z dnia 3 marca 2005 r. w sprawach połączonych C-21/03 i C-34/03 Fabricom SA przeciwko państwu belgijskiemu, ECLI:EU:C:2005:127

19) Wyrok z dnia 29 października 2009 r. w sprawie C-536/07 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec, ECLI:EU:C:2009:664

20) Wyrok z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie C-160/08 Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec, ECLI:EU:C:2010:230

21) Wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-496/99 P Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko CAS Succhi di Frutta SpA, ECLI:EU:C:2004:236

22) Wyrok z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie C-101/18 Idi Srl przeciwko Arcadis – Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo, ECLI:EU:C:2019:267

23) Wyrok z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie C-324/93 The Queen przeciwko Secretary of State for Home Department, ex parte Evans Medical Ltd i Macfarlan Smith Ltd, ECLI:EU:C:1995:84

24) Wyrok z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie C-388/17 Konkurrensverket przeciwko SJ AB, ECLI:EU:C:2019:161

25) Wyrok z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-234/03 Contse SA, Vivisol Srl i Oxigen Salud SA przeciwko Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), uprzednio Instituto Nacional de la Salud (Insalud), ECLI:EU:C:2005:644

26) Wyrok z dnia 27 października 2005 r. w sprawach połączonych C-187/04 i C-188/04 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, ECLI:EU:C:2005:652

27) Wyrok z dnia 26 października 1999 r. w sprawie C-273/97 Angela Maria Sirdar przeciwko The Army Board i Secretary of State for Defence, ECLI:EU:C:1999:523

28) Wyrok z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie C-306/08 Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii, ECLI:UE:C:2011:347

29) Wyrok z dnia 25 września 2019 r. w sprawie C-63/18 Vitali SpA przeciwko Autostrade per l’Italia SpA, ECLI:EU:C:2019:787

30) Wyrok z dnia 25 października 2018 r. w sprawie C-413/17 Roche Lietuva, ECLI:EU:C:2018:865

31) Wyrok z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie C-532/06 Emm. G. Lianiakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon i Nikolaos Vlachopoulos przeciwko Dimos Alexandroupolis i innym, ECLI:EU:C:2008:40

32) Wyrok z dnia 24 października 2018 r. w sprawie C-124/17 Vossloh Laeis GmbH przeciwko Stadtwerke München GmbH, ECLI:EU:C:2018:855

33) Wyrok z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie C-305/08 Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) przeciwko Regione Marche, ECLI:EU:C:2009:807

34) Wyrok z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-215/09 Mehiläinen Oy i Terveystalo Healthcare Oy przeciwko Oulun kaupunki, ECLI:EU:C:2010:807

35) Wyrok z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie T-258/06 Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:T:2010:214

36) Wyrok z dnia 2 października 2008 r. w sprawie C-157/06 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, ECLI:EU:C:2008:530

37) Wyrok z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie C-176/98 Holst Italia SpA przeciwko Comune di Cagliari przy udziale Ruhrwasser AG International Water Management, ECLI:EU:C:1999:593

38) Wyrok z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie C-27/15 Pippo Pizzo przeciwko CRGT Srl, ECLI:EU:C:2016:404

39) Wyrok z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie C-538/07 Assitur Srl przeciwko Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, ECLI:EU:C:2009:317

40) Wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie C-41/18 Meca Srl przeciwko Comune di Napoli, ECLI:EU:C:2019:507

41) Wyrok z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur GmbH przeciwko Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH i APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, ECLI:EU:C:2008:351

42) Wyrok z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie C-220/05 Jean Auroux i inni przeciwko Commune de Roanne, ECLI:EU:C:2007:31

43) Wyrok z dnia 18 października 2012 r. w sprawie C-218/11 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig) i Hochtief Construction Solutions AG Magyarországi Fióktelepe (obecnie Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe) przeciwko Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, ECLI:EU:C:2012:643

44) Wyrok z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie C-314/01 Siemens AG Österreich i ARGE Telekom & Partner przeciwko Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, ECLI:EU:C:2004:159

45) Wyrok z dnia 16 października 2003 r. w sprawie C-252/01 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii, ECLI:EU:C:2003:547

46) Wyrok z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-44/96 Mannesman Anlagenbau Austria AG and Others vs. Strohal Rotationsdruck GesmbH, ECLI:EU:C:1998:4

47) Wyrok z dnia 15 maja 1986 r. w sprawie C-222/84 Marguerite Johnston przeciwko Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, ECLI:EU:C:1986:206

48) Wyrok z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie C-461/05 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Danii, ECLI:EU:C:2009:783

49) Wyrok z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie C-409/05 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Grecji, ECLI:EU:C:2009:782

50) Wyrok z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie C-387/05 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, ECLI:EU:C:2009:781

51) Wyrok z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie C-372/05 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec, ECLI:EU:C:2009:780

52) Wyrok z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie C-294/05 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji, ECLI:EU:C:2009:779

53) Wyrok z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie C-284/05 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii, ECLI:EU:C:2009:778

54) Wyrok z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie C-239/06 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, ECLI:EU:C:2009:784

55) Wyrok z dnia 14 września 2017 r. w sprawie C-223/16 Casertana Costruzioni Srl przeciwko Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise i Azienda Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A.R.CA.DI.S., ECLI:EU:C:2017:685

56) Wyrok z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie C-411/00 Felix Swoboda GmbH przeciwko Österreichische Nationalbank, ECLI:EU:C:2002:660

57) Wyrok z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie C-406/14 Wrocław – Miasto na prawach powiatu przeciwko Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju, ECLI:EU:C:2016:562

58) Wyrok z dnia 14 kwietnia 1994 r. w sprawie C-389/92 Ballast Nedam Groep NV przeciwko Belgische Staat, ECLI:EU:C:1994:133

59) Wyrok z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie C-91/08 Wall AG przeciwko La ville de Francfort-sur-le-Main i Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) GmbH, ECLI:EU:C:2010:182

60) Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-465/11 Forposta SA i ABC Direct Contact sp. z o.o. przeciwko Poczcie Polskiej SA, ECLI:EU:C:2012:801

61) Wyrok z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie C-337/06 Bayerischer Rundfunk, Deutschlandradio, Hessischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Radio Bremen, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Saarländischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen przeciwko GEWA – Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH, ECLI:EU:C:2007:786

62) Wyrok z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie C-538/13 eVigilo Ltd przeciwko Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, ECLI:EU:C:2015:166

63) Wyrok z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie C-14/17 VAR Srl i Azienda Trasporti Milanesi SpA (ATM) przeciwko Iveco Orecchia SpA, ECLI:EU:C:2018:568

64) Wyrok z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie C-285/98 Tanja Kreil przeciwko Bundesrepublik Deutschland, ECLI:EU:C:2000:2

65) Wyrok z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-186/01 Alexander Dory przeciwko Bundesrepublik Deutschland, ECLI:EU:C:2003:146

66) Wyrok z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie C-131/16 Archus sp. z o.o. i Gama Jacek Lipik przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A., ECLI:EU:C:2017:358

67) Wyrok z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie C-697/17 Telecom Italia SpA przeciwko Ministero dello Sviluppo Economico i Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA), ECLI:EU:C:2019:599

68) Wyrok z dnia 11 czerwca 2020 r. w sprawie C-219/19 Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura przeciwko Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ECLI:EU:C:2020:470

69) Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-300/07 Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik przeciwko AOK Rheinland/Hamburg, ECLI:EU:C:2009:358

70) Wyrok z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie C-368/10 Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów, ECLI:EU:C:2012:284

71) Wyrok z dnia 10 maja 2001 r. w sprawach połączonych C-223/99 i C-260/99 Agorà Srl i Excelsior Snc di Pedrotti Bruna & C. przeciwko Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano i Ciftat Soc. coop. arl, ECLI:EU:C:2001:259

72) Wyrok z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie C-360/96 Gemeente Arnhem i Gemeente Rheden przeciwko BFI Holding BV, ECLI:EU:C:1998:525

73) Wyrok z dnia 10 lipca 1984 r. w sprawie 72/83 Campus Oil Limited i inni przeciwko ministre pour l’Industrie et l’Energie i in., ECLI:EU:C:1984:256

74) Wyrok z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-393/06 Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH przeciwko Fernwärme Wien GmbH, ECLI:EU:C:2008:213

75) Wyrok z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie C-237/99 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej, ECLI:EU:C:2001:70

4. Strony internetowe

1) https://ec.europa.eu

2) https://ezamowienia.gov.pl

3) https://ted.europa.eu

4) https://www.gov.pl/uzp

5. Inne

1) Opinia rzecznika generalnego Manuela Camposa Sáncheza-Bordony z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie C-267/18 Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA przeciwko Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, ECLI:EU:C:2019:393

2) Opinia rzecznika generalnego Michala Bobeka z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt sp. z o.o. przeciwko Województwu Łódzkiemu, ECLI:EU:C:2016:899

3) Opinia rzecznika generalnego Manuela Camposa Sáncheza-Bordony z dnia 17 września 2020 r. w sprawie C-387/19 RTS infra BVBA i Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel przeciwko Vlaams Gewest, ECLI:EU:C:2020:728

4) Stanowisko Ministerstwa Finansów z dnia 10 lutego 2021 r., sygn. FG5.413.2.2021.ORB

5) Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych, druk nr 3624, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3624

6) Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, druk 1185, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1185

7) Uzasadnienie projektu rozporządzenia w sprawie ogłoszeń w BZP, https://uzp.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen/projekt-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-w-sprawie-ogloszen-zamieszczanych-w-bzp.html

8) Komisja Europejska, Explanatory Note on Framework Agreements, 14.07.2005, CC/2005/03_rev1

9) Komisja Europejska, Wytyczne dotyczące zamówień publicznych na innowacje, 15.5.2018, C(2018)3051 final

10) Podręcznik Oslo: Zasady i gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie trzecie, wspólna publikacja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich, Warszawa 2008 (dostępny w oryginale w języku angielskim i francuskim: Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition Manuel d’Oslo: principes directeurs pour le recueil et l’interprétation des données sur l’innovation, 3e édition, OECD/European Communities 2005), https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5889925/OSLO-EN.PDF/60a5a2f5-577a-4091-9e09-9fa9e741dcf1?version=1.0

11) BIM Standard PL. Projekt zasad przygotowania i realizacji inwestycji kubaturowych w Polsce zgodny z normą PN-EN ISO 19650 i krajowym prawem budowlanym. Wersja dokumentu nr 2.0, Warszawa, wrzesień 2020 r., https://www.gov.pl/web/uzp/bim-standard-pl

12) Gids Proportionaliteit (Przewodnik po zasadzie proporcjonalności), wyd. 3, Haga, luty 2021, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/01/bijlage-3-gids-proportionaliteit